NoSQL

Hiểu về Data Center: Cơ chế hoạt động, Xử lý khi có sự cố và các thách thức có thể gặp phải

🔑 Định nghĩa Hình minh họa dưới đây là một ví dụ với hệ thống sử dụng hai Trung tâm Dữ liệu, thuật ngữ tiếng Anh là Data Center (viết tắt là DC) Thông thường, người dùng sẽ được định tuyến theo vị trí địa lý (thuật ngữ tiếng Anh là GeoDNS-routed hoặc Geo-routed) đến Data Center gần với họ nhất. Lưu lượng truy cập phân chia theo tỉ lệ: GeoDNS là một dịch vụ DNS cho phép phân giải...

Continue reading...

Stateless Architecture

Trong kiến ​​trúc Stateless, các HTTP request từ client có thể được gửi đến bất kỳ Web Server nào trong cụm gồm nhiều Web Server, để lấy state data từ một Shared Storage. State data được lưu trữ trong Shared Storage, độc lập hoàn toàn với các Web Server. Đây chính là ví dụ về một hệ thống stateless đơn giản, và có thể dễ dàng mở rộng tầng Web Server theo chiều ngang (scale horizontally). Bởi vì state data (ví dụ như session...

Continue reading...