MongoDB

Stateless Architecture

Trong kiến ​​trúc Stateless, các HTTP request từ client có thể được gửi đến bất kỳ Web Server nào trong cụm gồm nhiều Web Server, để lấy state data từ một Shared Storage. State data được lưu trữ trong Shared Storage, độc lập hoàn toàn với các Web Server. Đây chính là ví dụ về một hệ thống stateless đơn giản, và có thể dễ dàng mở rộng tầng Web Server theo chiều ngang (scale horizontally). Bởi vì state data (ví dụ như session...

Continue reading...