Consumer

Tối ưu hóa hệ thống với Message Queue

Để scale hệ thống, các dự án thường sẽ tách rời các thành phần khác nhau bên trong nó. Khi ấy việc scale từng thành phần có thể diễn ra một cách độc lập. Và message queue là một chiến lược quan trọng để giải quyết vấn đề này, được sử dụng bởi nhiều hệ thống phân tán trong các dự án thực tế. Message queue cũng là một trong những ví dụ phổ biến về ứng dụng của Queue (Hàng đợi). Nhưng...

Continue reading...